Adatvédelmi irányelvek


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE

(2016. április 27.)

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).


Ezen információkat a személyes adatok feldolgozása során az egyének védelméről és az ide tartozó adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban, azaz az általános adatvédelmi rendelettel vagy a GDPR-vel összhangban, nyújtják. (General Data Protection Regulation) (továbbiakban, mint „GDPR”).

A rendszergazda adatai: Professional support Kft, Cégjegyzék szám: 1109026021, Adószám: 26292241211, székhely: Árok utca 3, 2500 Esztergom (továbbiakban, mint „rendszergazda”).

Kapcsolat:

Postai cím: Árok utca 3, 2500 Esztergom, e-mail cím: info@profsupport.hu.

A személyes adatok feldolgozásának célja (jogi ok):
• a törvény által előírt jogi kötelezettségek teljesítése érdekében, számviteli és adóügyi, valamint archiválási célokra;
• a megkötött szerződés teljesítése érdekében - különösen a következő tevékenységeket foglalja magában: intézkedések végrehajtása a szerződés megkötése előtt; megrendelés benyújtása, átvétele és teljesítése; kereskedelem végrehajtása; számla kiállítása, a megkötött szerződésből eredő követelések rendezése; az áru kiszállításának biztosítása, hűségprogramok különféle formáinak biztosítása stb .;
• a vagyonkezelő jogos érdekei - ez magában foglalja különösen a következő tevékenységeket: a vagyonkezelő jogi követeléseinek érvényesítése az ügyféllel szemben, belső adminisztratív folyamatok, közvetlen marketing tevékenységek felhasználása
.

Ebből a célból a rendszergazda feldolgozza a következőket:
• alapvető azonosítási adatok (tudományos fokozat, keresztnév, vezetéknév, cég, állandó cím, székhely, vállalkozás azonosítója, adó száma, bankkapcsolat);
• elérhetőség (e-mail cím, telefon);
• adatok a vásárolt áruról (típus, specifikációk, a vásárolt áru mennyisége és ára);
• az ügyfél és a rendszergazda közötti kommunikációból származó adatok (ezeket az adatokat a rendszergazda és az ügyfél közötti árufuvarozással kapcsolatos kommunikáció során generálják: írásbeli és elektronikus kommunikáció);
• információ egy másik személyről (magánszemélyek adatai, például a tulajdonos képviselői vagy alkalmazottai: név, vezetéknév, munkakör, az egyén elérhetőségei).

Mivel az adatkezelő egyedi tevékenységeiben a fent említett jogi okok közül legalább egy teljesül, amelyben az Ön személyes adatait feldolgozzák, a rendszergazda az Ön személyes adatait jóváhagyása nélkül is feldolgozhatja.
Az ügyfelek személyes adatainak feldolgozását közvetlenül a központban lévő alkalmazott végzi. A feldolgozásra elektronikusan, számítógépes technológiával és papíron, kézi úton kerül sor. A rendszergazda bebiztosította a megfelelő és elegendő technikai-szervezeti intézkedéseket az általa feldolgozott ügyfelek személyes adatainak védelme érdekében, különös tekintettel az ilyen személyes adatok jogosulatlan vagy véletlen hozzáférésének, megváltoztatásának, megsemmisítésének, elvesztésének, illetéktelen továbbításának, illetéktelen feldolgozásának megakadályozására és a személyes adatok egyéb visszaélésére. Minden olyan személy, aki hozzáférhet az ügyfelek személyes adataihoz, tiszteletben tartja az érintett személyek magánélethez való jogát és köteles betartani a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokat. Az ügyfelek személyes adatainak feldolgozásakor nincs automatikus döntéshozatali folyamat, ideértve a profilozást is.

A Rendszergazda olyan mértékben dolgozza fel az Ügyfél személyes adatait, amelyben az Ügyfél megadta a Rendszergazdának a közöttük fennálló kötelezettségviszony vagy a Rendszergazda által egyébként megszerzett kapcsolat miatt, és a jogszabályoknak megfelelően, illetve jogi kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli azokat.

A feldolgozott személyes adatok címzettjeinek kategóriái:
• közigazgatási szervek, ill. egyéb, a törvényben meghatározott jogi kötelezettségek teljesítésének hatálya alá tartozó szervezetek (például felügyeleti hatóságok, bíróságok, bűnüldöző hatóságok, végrehajtók, közjegyzők, fizetésképtelenségi szakemberek, vámtisztviselők stb.);
• egyéb szervezetek, ha ez a vagyonkezelő jogainak védelme érdekében szükséges (pl. Biztosítótársaságok a követelések biztosításának megszervezésekor, a biztosítási igény igénybevételekor, a bíróságok jogi követelés igénybevételével, a végrehajtók stb.);
• a vagyonkezelő tevékenységéhez szükséges szolgáltatások nyújtói (pl. könyvvizsgálói szolgáltatások, adószakértői szolgáltatások, jogi szolgáltatások, áruszállítás).
A rendszergazda nem szándékozik személyes adatokat továbbítani az Európai Unión kívüli harmadik országba. Az adatkezelőnek joga van engedélyezni az adatkezelő személyes adatainak feldolgozását, aki adatkezelési szerződést kötött az adatkezelővel, és elegendő garanciát nyújt az Ön személyes adatainak védelmére.

Adatbiztonság

Személyes adatainak biztonsága rendkívül fontos számunkra. Ezért az Ön nálunk tárolt adatait technikai és szervezeti intézkedésekkel védelmezzük, hogy hatékonyan megakadályozzuk azok harmadik fél által történő elvesztését és manipulálását. Azokat az alkalmazottjainkat, akik a személyes adatokat földolgozzák, köti az adattitkosság, annak betartása kötelezettségük. Személyes adatai védelme érdekében ezeket az adatokat kódolt-titkosított formában továbbítjuk. Adatai hosszú távú oltalmának biztosítására a technikai biztonsági intézkedéseinket rendszeresen ellenőrizzük, és ha szükséges, az adott helyen érvényes technológiai szabványhoz igazítjuk. Ezek az elvek azoknál a vállalatoknál is érvényesek, amelyek rendeléseink és instrukcióink révén adatot dolgoznak fel és használnak.

 

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

A rendszergazda az ügyféllel fennálló kötelezettségvállalás időtartama alatt megőrzi az ügyfél személyes adatait. A szerződéses kapcsolat megszűnésekor és a szerződésből fakadó vagy azzal kapcsolatos összes kötelezettség rendezésekor az adatkezelő az ügyfél személyes adatait a szükséges időtartamra a szükséges mértékben, 10 évig megőrzi. A személyes adatok megőrzésének időtartamát elsősorban a polgári törvénykönyv 89/2012 sz. törvényében előírt általános és különleges elévülési idők alapján határozzák meg.
A személyes adatok megőrzési idejének meghatározásakor mindig figyelembe kell venni a szerződés teljesítési idejét.
A személyes adatok kezelésekor a rendszergazda a minimalizálás elvét alkalmazza, amely azt jelenti, hogy ha az a határidő lejár, amelyre a rendszergazda köteles a személyes adatokat tárolni, anonimizálja a személyes adatokat, vagy teljesen törli azokat saját adatbázisaiból és információs rendszereiből. A rendszergazda szigorú belső adatmegőrzési szabályokat vezetett be annak biztosítása érdekében, hogy az adatokat az engedélyezett és megköveteltnél hosszabb ideig ne tárolja.

A rendszergazda az ügyféllel kapcsolatos személyes információkat közvetlenül az ügyféltől vagy a nyilvánosan elérhető forrásokból (nyilvános nyilvántartások, nyilvános nyilvántartások vagy listák, az interneten nyilvánosan elérhető információk, amelyeket az ügyfél maga közzétesz - az ügyfél weboldala).
 

Az Ön, mint személyes, a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogai:
A személyes adatokhoz való hozzáférés joga


Jogosult kérni a rendszergazdától, hogy személyes adatait a kezelő dolgozza fel vagy sem. Ha személyes adatait feldolgozzák, akkor a következő információkkal együtt is hozzáférhet hozzájuk:
• a feldolgozás célja;
• az érintett személyes adatok kategóriái;
• azok a címzettek vagy címzettek kategóriái, akiknek személyes adataikat nyilvánosságra hozták vagy nyilvánosságra hozzák;

 

• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem határozható meg, az ezen időszak meghatározására használt kritériumok;
• létezik-e jog a rendszergazdától személyes adatok helyesbítését vagy törlését kérni, feldolgozásuk korlátozását vagy az ilyen feldolgozás ellen tiltakozni;
• panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatóságnál;
• a személyes adatok forrására vonatkozó összes rendelkezésre álló információ.

 

A rendszergazda kérésre biztosítja a feldolgozott személyes adatok másolatát. A második és minden további példányért a rendszergazda jogosult ésszerű díjat felszámítani az adminisztratív költségek alapján.


Javításhoz való jog
A rendszergazdának joga van, hogy indokolatlan késedelem nélkül kijavítsa az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A feldolgozási célokra vonatkozóan Önnek joga van a hiányos személyes adatok kiegészítésére is, ideértve egy kiegészítő nyilatkozat benyújtását.

Törlés joga ("elfelejtéshez való jog")


A rendszergazdának joga van arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a következő okok egyike áll fenn:
• a személyes adatokra már nincs szükség arra a célra, amelyre azokat összegyűjtötték vagy más módon feldolgozták;
• visszavonta azt az engedélyt, amelynek alapján az adatokat feldolgozták, és a feldolgozásra nincs más jogi indok;
• a személyes adatokat illegálisan dolgozták fel;
• a személyes adatokat törölni kell a jogi kötelezettség teljesítése érdekében;
• az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal összegyűjtött személyes adatok.
A törlés joga nem alkalmazandó, ha jogi kivétel adódik, különösen mivel a személyes adatok feldolgozására az alábbiak szükségesek:
• az adatkezelőt az Európai Unió vagy a tagállam joga alapján feldolgozást igénylő jogi kötelezettség teljesítése;
• jogi követelések meghatározása, gyakorlása vagy védelme.

 

A feldolgozás korlátozásának joga


A rendszergazdának joga van korlátozni a személyes adatok feldolgozását az alábbi esetek bármelyikében:
• Ön tagadja a feldolgozott személyes adatok pontosságát; a feldolgozás a rendszergazda számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséhez szükséges időre korlátozódik;
• a feldolgozás jogellenes, és megtagadja a személyes adatok törlését, és arra kéri, hogy korlátozza azok használatát;
• a rendszergazdának feldolgozási célokra nincs szüksége személyes adatokra, de Önnek szüksége van arra, hogy azonosítsa, gyakorolja vagy megvédje a jogi igényeket;
• Ön kifogásolta a feldolgozást, amíg nem ellenőrzik, hogy a rendszergazda jogos indokolása meghaladja-e a jogos indokokat.
Ahol a feldolgozás korlátozott, a személyes adatokat a tárolásuk kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy a jogi igények meghatározása, gyakorlása vagy védelme, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme céljából lehet feldolgozni. vagy egy tagállam.


Az adatok hordozhatóságához való jog


A rendszergazdának joga van arra, hogy az Ön hozzájárulásával automatikusan feldolgozott személyes adatait strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban továbbítsa egy másik adatkezelőhöz. Az adatok hordozhatóságához való jogának gyakorlása során joga van arra, hogy a személyes adatokat az egyik adatkezelő közvetlenül továbbítsa az adatkezelőhöz, ha ez technikailag megvalósítható.

 

Tájékoztatáshoz való jog

 

Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlünk az Önnel kapcsolatosan tárolt személyes adatokról.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Ön jogosult kérni, hogy a személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha Ön vitatja az Önnel kapcsolatosan tárolt adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes és már nincs szükségünk az adatra, de nem szeretné, hogy töröljük az adatot és szüksége van ezekre jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy ellenük való védekezéshez vagy, ha tiltakozott az adatkezelés ellen.

 

 

Tájékoztatáshoz való jog

 

Ha érvényesítette a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához való jogát, úgy a személyes adatai minden átvevőjét értesítjük arról, hogy hogyan helyesbítettük, töröltük az adatot vagy arról, hogy most már korlátozás vonatkozik az adat kezelésére, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalan erőfeszítést igényel.

 

Tiltakozás joga

 

Ha a személyes adatait jogos érdek alapján kezeljük a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, úgy az adatkezelés ellen bármikor jogosult tiltakozni a GDPR 21. cikk szerint.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga

 

Ön jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását az adatok gyűjtésével kapcsolatosan a jövőre hatályosan. A visszavonásig gyűjtött adatokat ez nem érinti. Reméljük, hogy megérti, hogy némi időbe telhet feldolgozni a hozzájárulás visszavonását műszaki okokból kifolyólag és ez alatt az idő alatt még kaphat tőlünk üzeneteket.

 

A Professional support a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Az érintett természetes személy jogai

Természetesen Ön rendelkezik jogokkal az adatai gyűjtésével kapcsolatosan, amelyekről ezúton tájékoztatjuk. Amennyiben ingyenesen kívánja gyakorolni valamely jogát az alábbiak közül, úgy csak küldjön nekünk egy üzenetet postai címen: Árok utca 3, 2500 Esztergom, e-mail címen: info@profsupport.hu.

 

 

 Szabályozó hatósághoz való panasz beterjesztésének joga

 

Ha a személyes adatai kezelése sérti az adatvédelmi jogszabályokat, vagy az adatvédelmi jogai bármilyen más módon megsértésre kerültek, úgy panaszt tehet a szabályozó hatóságnál.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: 06/1/391-1400
Fax: 06/1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

Panasz benyújtásának joga
Szükség esetén panaszt nyújthat be postai úton a rendszergazda címére: Professional support Kft, Árok utca 3, 2500 Esztergom, vagy e-mail címére: info@profsupport.hu .